1 Uttalelse til høring av endringer i rovviltforvaltningen
2 Høringsfrist 1.10.2019 - endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
3 Høringsnotat