1 Omdisponering ubundne driftsfond etter regnskapsavslutning 2018